Algemene verkoopsvoorwaarden

Tussen de vennootschap Deteve David, 5 rue Montmorençy, 31200 Toulouse, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulouse onder SIRET nr. U3107I577294, SIRET nr. U3107I577294, vertegenwoordigd door de heer Deteve David, in zijn hoedanigheid van manager, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden van deze verordening. Het bedrijf is per e-mail te bereiken door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de homepage van de site.

Hierna de "Verkoper" of de "Onderneming" genoemd. Enerzijds, en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van het bedrijf koopt, hierna de "Koper", of "de Afnemer", anderzijds, is het als volgt vermeld en overeengekomen:

 

De Verkoper is uitgever van producten en diensten van L'heure Passion, exclusief voor consumenten, die via zijn websites op de markt worden gebracht (https://lheurepassion.com ). De lijst en de beschrijving van de door de Vennootschap aangeboden goederen en diensten kunnen worden geraadpleegd op de hierboven vermelde sites.

 

Artikel 1: Doel en algemene bepalingen Deze verkoopvoorwaarden hebben betrekking op een product of dienst en worden zonder beperking of voorbehoud aanvaard. De Klant erkent dat hij heeft geprofiteerd van de adviezen en informatie die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet. De Klant verklaart dat hij in staat is om volgens het Franse recht een overeenkomst te sluiten of om de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor hij zich verbindt rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

 

Artikel 2: Prijzen De prijzen van de producten die via de internetsites worden verkocht, zijn aangegeven in euro's exclusief belastingen en worden nauwkeurig bepaald op de pagina's met de productbeschrijving. Ze zijn ook aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW + eventuele andere belastingen) op de bestelpagina van het product, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs automatisch na aftrek van belasting op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze verplichtingen en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zij zijn ten laste van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper nodigt de koper uit om zich over deze aspecten te informeren bij de desbetreffende lokale autoriteiten en de Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment in de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van het Bedrijf zijn voor rekening van de Klant. Indien van toepassing zijn ook de leveringskosten voor rekening van de klant.

Artikel 2.1: Prijs - voorbeeld van een onrechtmatig beding De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen van producten die op basis van abonnementen door de consument zijn aangeschaft.

 

Artikel 3: Afsluiting van het online contract De Klant moet een reeks specifieke stappen volgen voor elk Product dat door de Verkoper wordt aangeboden om zijn bestelling af te ronden. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch: ➢ Informatie over de essentiële kenmerken van het Product; ➢ Keuze van het Product, eventuele opties en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres...); ➢ Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. ➢ Controle van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten. ➢ Opvolging van de betalingsinstructies en betaling van de producten. ➢ Levering van de producten. De Klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Hij zal een .pdf kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden ontvangen. Voor de geleverde producten zal deze levering plaatsvinden op het door de klant aangegeven adres. Met het oog op de goede uitvoering van de bestelling, en in overeenstemming met artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe om echte identificatiegegevens te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor elk abnormaal verzoek, gedaan te kwader trouw of om welke legitieme reden dan ook.

Artikel 4: Producten en diensten De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant verklaart dat hij een gedetailleerd overzicht heeft ontvangen van de leveringskosten en van de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare Productvoorraden. Indien dit niet het geval is, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte brengen. Deze contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. In overeenstemming met het Franse recht zijn ze het onderwerp van een samenvatting en een bevestiging wanneer de bestelling wordt gevalideerd. Partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en de prijzen ervan worden vermeld op de internetsites van de Vennootschap, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Behalve in het geval van bijzondere voorwaarden, worden de rechten die op grond van deze overeenkomst worden toegekend uitsluitend toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die beschikt over het meegedeelde e-mailadres) In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper gebrekkige producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling, terugbetalen of omruilen. De vergoeding kan als volgt worden aangevraagd: https://www.lheurepassion.com/formulaire-de-retractation.html.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden De producten worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling en het aangegeven tijdstip is opgegeven. Deze levertijd houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Wanneer de levering een afspraak met de klant vereist, moet dit bij het plaatsen van de bestelling worden aangegeven. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijk bestelt, kunnen deze producten verschillende levertijden hebben, afhankelijk van de leverancier, als volgt. In geval van laattijdige levering heeft de klant de mogelijkheid om het contract op te zeggen volgens de voorwaarden en bepalingen van artikel L 138-2 van het Franse Consumentenwetboek, in welk geval de verkoper het product en de "uitgaande" kosten zal terugbetalen volgens de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Franse Consumentenwetboek. De Verkoper stelt een telefonisch contactpunt ter beschikking (kosten van een lokaal telefoontje van een vaste lijn) dat in de bevestigingsmail van de bestelling wordt aangegeven om de bestelling op te volgen. De verkoper herinnert eraan dat wanneer de klant de producten fysiek in zijn bezit heeft, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden bij het geleverde product.

 

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie Bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode van meer dan 45 werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de te verwachten levertijden en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een creditnota vragen voor het bedrag van het artikel of de terugbetaling ervan.

Artikel 8: Betaling Betaling dient onmiddellijk na bestelling te geschieden, ook voor vooraf bestelde producten. De Klant kan betalen met een creditcard of cheque. De kaarten die worden uitgegeven door banken die buiten Frankrijk gevestigd zijn, moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). De veilige online betaling met een creditcard wordt uitgevoerd door onze betaaldienstverlener. De verzonden informatie is gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan niet worden gelezen tijdens het transport op het STripe-netwerk. Zodra de betaling door de klant is geïnitieerd, wordt de transactie na verificatie van de informatie onmiddellijk gedebiteerd. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Franse monetaire en financiële wetboek is de toezegging om met een kaart te betalen onherroepelijk. Door de mededeling van zijn bankgegevens op het ogenblik van de verkoop machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In het geval van een fout, of als het onmogelijk is om de kaart te debiteren, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 9: Herroepingstermijn Overeenkomstig artikel L. 121-20 van het consumentenwetboek beschikt de consument over een termijn van veertien duidelijke dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van een boete, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten van terugzending. "De in het vorige lid genoemde termijn loopt vanaf de ontvangst van de goederen of vanaf de aanvaarding van het aanbod in het geval van diensten. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met het bedrijf op de volgende manier: https://www.lheurepassion.com/formulaire-de-retractation.html. Wij informeren de klanten dat, in overeenstemming met artikel L. 121-20-2 van het Franse Consumentenwetboek, dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor producten die te koop zijn of voor gratis leveringen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de genoemde termijn, wordt alleen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten vergoed, de retourkosten blijven voor rekening van de Klant. De producten moeten in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden geretourneerd, zodat ze als nieuw op de markt kunnen worden gebracht; indien mogelijk moeten ze vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vindt u hieronder het standaardformulier voor herroeping dat u ons moet toesturen op het volgende adres: https://www.lheurepassion.com/formulaire-de-retractation.html. 

 

Artikel 10: Garanties In overeenstemming met de wet: De verkoper zorgt voor de conformiteit van de producten. 

Het verzoek om terugbetaling moet op de volgende manier worden ingediend: https://www.lheurepassion.com/formulaire-de-retractation.html.

De Verkoper herinnert de consument: heeft een termijn van 14 dagen vanaf de levering van de goederen om met de Verkoper te handelen - dat hij kan kiezen tussen vervanging of terugbetaling. Na de periode van 14 dagen vindt geen restitutie plaats.

Artikel 11: Klachten Indien nodig kan de Koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende contactgegevens https://www.lheurepassion.com/contactez-nous.html.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze GCS. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

Artikel 13: Overmacht De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper onder deze voorwaarden wordt opgeschort in geval van overmacht of overmacht die de uitvoering zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 14: Nietigheid en wijziging van de overeenkomst Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst zou worden geannuleerd, zou dit niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen die tussen de partijen van kracht blijven. Elke wijziging van het contract is slechts geldig na een schriftelijk en ondertekend akkoord van de partijen.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht om uw persoonsgegevens te vragen, in te zien, te wijzigen, te betwisten en te corrigeren. Door u te houden aan deze verkoopvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de realisatie van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites in ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promoties over producten die door het bedrijf en zijn partners worden gepubliceerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Klik hiervoor op de link aan het einde van onze e-mails of neem contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking (het bedrijf) per brief RAR. Wij voeren op al onze sites een opvolging uit van het bezoek. Hiervoor maken we gebruik van tools zoals https://www.lheurepassion.com/contactez-nous.html.

Artikel 16 Beperkingsclausule Het is een clausule die de aansprakelijkheid van de verkoper voor de uitvoering van de dienst beperkt tot 50 euro.

Artikel 17: Toepasselijk recht Alle clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle daarin genoemde aan- en verkooptransacties zijn onderworpen aan het Franse recht.

Beveiligde betaling
Veilig bestellen
Internationale levering
Wereldwijde levering
Klantenservice
Aan uw zijde 7 dagen per week!
Tevreden of terugbetaald
14 dagen om van gedachten te veranderen

Ik heb geen account,
Ik registreer me

error check_circle
error check_circle remove_red_eye
error check_circle remove_red_eye

Ik heb al een account,